• moodleמוודל / MOODLE מערכת לניהול הוראה/למידה המאגדת רכיבי פדגוגיים שונים: כלים לבניית מערכי שיעור ותכני שיעור, קבוצות־דיון, דואר אלקטרוני, בחינות ובדיקתם, מטלות, משימות, מערכות ציונים, רב־שיח (צ'אט), שאלונים, סקרים, ויקי, בלוג, משחקים, קבצי מולטימדיה ומסמכים מסוגים שונים ועוד... המטרה של מערכות אלו היא להקל על יוצרי החומרים, על התלמידים ועל המורים לבנות שיעורים מקוונים על ידי ממשק ידידותי שאינו דורשות ידע ברזיו של עולם המחשוב.

  • מה המצב

דלג על קטגוריות קורסים

קטגוריות קורסים